Autor textu: TASR
29.04.2022

Štatút súťaže a úplné znenie pravidiel

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže "TASRFOE" a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len "štatút").

Na archívnej snímke budova Westend, v ktorej sídli Tlačová agentúra Slovenskej republiky na Dúbravskej ceste v Bratislave. FOTO TASR - Jaroslav Novák 

I. Účel súťaže
Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na upevňovanie povedomia o Európskej únii, Európskom parlamente ako aj diskusiu o budúcnosti Európy. Cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa základných škôl, stredných škôl, študenti univerzít a pedagogickí pracovníci na Slovensku.
 
II. Organizátor súťaže
(1) Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 37/B (ďalej len „TASR“ alebo „organizátor“).
(2) Organizátor realizuje súťaž s finančnou podporou Európskej únie v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu.
 
III. Termín konania súťaže
(1)
Súťaž prebieha od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022.
(2) Relácie sú postupne sprístupnené od 20. 11. 2021.
(3) Odkazy na webové rozhranie s reláciami budú školám zaslané aj prostredníctvom 
      newslettera
(4) Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený do 20.06.2022 na webovej  
     stránke www.skolske.sk.
 
IV. Súťažiaci a identifikačné údaje
(1)
Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môžu stať všetky základné, stredné, vysoké školy a ďalšie školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, samospráv, cirkví a ostatných zriaďovateľov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí splnia ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
(2) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že:
·         a) všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé a je si vedomý, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,
·         b) si je vedomý, že za účelom informovania súťažiaceho o tom, či bol vyžrebovaný a získal cenu, organizátor zverejní údaje na  stránke www.skolske.sk.
 
V. Predmet, priebeh a podmienky účasti v súťaži
 
(1)   Úlohou účastníka súťaže (školy) je umiestniť link aspoň jednej z relácií „TASRFOE“ na webovú stránku svojej školy, tak aby bolo umožnené žiakom, rodičom a pedagógom, prípadne iným návštevníkom stránky, reláciu zhliadnuť, prehrať.
(2)   Podmienkou súťaže je, aby príslušná škola zaslala prostredníctvom svojej oficiálnej mailovej adresy link svojej webovej stránky, kde bude viditeľne umiestnený odkaz na reláciu „TASRFOE“.
(3)   Správu je potrebné odoslať, na špeciálne vytvorenú mailovú adresu [email protected].
(4)    Každá škola zasiela do súťaže iba jeden prihlasovací link.
(5)    Škola, ktorá sa zapojí do súťaže v termíne od 1. 5. 2022 do 31.5. 2022, 12:00 hod. vrátane, bude zaradená do záverečného žrebovania o finančné ceny.
(6)   Účastník súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.
(7)   Akéhokoľvek manipulatívne konanie s úmyslom ovplyvniť súťaž či záverečné žrebovanie je neprípustné.
 
VI. Výhry
(1)
Výhrami v súťaži sú finančné poukážky na nákup tovarov v celkovej hodnote 3500,. eur (slovom tritisícpäťsto eur)
(2) Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave v termíne od 1. – 17. júna 2022.
(3) Organizátor súťaže vyžrebuje 10 z prihlásených škôl, ktoré dostanú výhru v rovnakej hodnote.
(4) Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t. j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom.
(5) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a hodnote.
(6) Na výhru zo súťaže nemá účastník súťaže právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
(7) Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na stránke www.skolske.sk
 
VII. Odovzdanie výhry
(1)
Za účelom odovzdania výhier sú výhercovia súťaže povinní poskytnúť organizátorovi potrebnú súčinnosť.
(2) Výhry budú výhercom odovzdané, resp. doručené do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.
(3) V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi, resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak ho nebolo možné kontaktovať, alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od vyhlásenia mien výhercov.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
(1)
Tento štatút je po celú dobu trvania súťaže zverejnený na stránke www.skolske.sk
(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť jeho zverejnením na stránke www.skolske.sk pokiaľ nie je uvedené inak.
(3) Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
 
V Bratislave 1.4.2022

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]