Autor textu: NIKOLETA PUCHÁ
13.06.2021

Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania reflektujúc potreby trhu práce prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity.

Ilustračná snímka, FOTO TASR - Jakub Kotian

Od septembra 2020 prebieha na škole projekt – Tradičná škola v tempe vedomostnej spoločnosti. Projekt spadá pod Operačný program Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na sumu 209 630,17 EUR. Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti čitateľskej, prírodovednej, matematickej gramotnosti a na zvyšovanie IKT zručnosti s cieľom lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce. Cieľovou skupinou sú žiaci SOŠ automobilovej (vrátane žiakov so ŠVVP a z marginalizovaných komunít) a pedagogickí a odborní zamestnanci. Projekt prebieha počas 2,5 školských rokov od septembra 2020 do februára 2023 (30 mesiacov). Miestom realizácie aktivít projektu budú priestory školy, časť aktivít sa uskutoční mimo školy (exkurzie, vzdelávanie pedagógov). 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania reflektujúc potreby trhu práce prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: „Zvýšenie kvality vzdelávacieho programu pre prispôsobenie požiadavkám trhu práce“.
Hlavná aktivita pozostáva zo 4 podaktivít: 
- 1.1 – realizácia extra hodín, 
- 1.2 – realizácia mimoškolskej činnosti vo forme exkurzií, 
- 1.3 – realizácia pedagogických klubov.
- 1.4 – realizácia vzdelávania pre pedagógov. 
Podaktivity 1.1 a 1.2 sú určené pre cieľovú skupinu 320 žiakov a podaktivity 1.3 a 1.4 sú určené pre cieľovú skupinu 38 učiteľov školy. V tomto školskom roku sa nám kvôli pandémii podarilo uskutočniť extra hodiny a pedagogické kluby. 

Extra hodiny sú zaradené do školského vzdelávacieho programu v rámci odbornej prípravy žiakov nad rámec súčasného počtu hodín. Zvýšil sa počet hodín odborného vzdelávania pre potreby zlepšenia kompetencií žiakov, ktorých nedostatočný rozvoj je prekážkou ich lepšieho uplatnenia. 

pic
Ilustračná snímka, FOTO TASR - Dano Veselský

Cieľom extra hodín je: 

 - zlepšiť kvalitu súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu,
 - podporiť hĺbkové učenie, ktorým sa zabezpečí osobný rast a pridanú hodnota v ďalšom vzdelávaní žiakov,
 - zlepšiť študijné výsledky žiakov v dotknutých oblastiach,
 - posilniť schopnosti žiakov komunikovať a argumentovať, opierajúc sa o svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 - pomôcť žiakom so špeciálnymi výchovnými - vzdelávacími potrebami, ktorých je na škole v súčasnosti 19,5% zo všetkých žiakov školy.

Práca v pedagogických kluboch sa javí ako ideálna forma spolupráce pedagógov, založená na výmene skúseností učiteľov rovnakých aj príbuzných odborov, aj medzigeneračnej výmene informácií. Dáva široký priestor k učeniu sa navzájom a k samotnej tvorivej činnosti, ktorej výstupy priamo pozitívne ovplyvnia kvalitu prípravy na vyučovanie a následne aj inovatívnosť, efektívnosť a kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu. Pedagogické kluby umožnia prezentovať rôzne netradičné formy a metódy práce vo vyučovacom procese, tvoriť študijné materiály, podeliť sa o nové poznatky získané pri príprave na prácu klubu a zachovať ich aj po skončení práce.

Na škole pracuje 5 pedagogických klubov:

1. Klub čitateľskej gramotnosti
2. Klub finančnej gramotnosti
3. Klub matematiky a práce s informáciami
4. Klub odborných zručností - strojársky
5. Klub odborných zručností - elektro

Dúfame, že v ďalšom školskom roku sa nám podarí zrealizovať aj ďalšie podaktivity projektu – vzdelávanie pedagógov a mimoškolská činnosť. 

Všetky aktivity projektu sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín – žiakov aj pedagogických zamestnancov. Dúfame, že ich praktická realizácia prinesie zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, čo sa prejaví v zlepšení študijných výsledkov žiakov a v ich lepšej uplatniteľnosti sa na trhu práce.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]