Autor textu: Mária Tarišková
28.05.2021

Nezáleží na tom, akú školu žiak navštevuje, FinQ dalo rovnakú príležitosť na úspech všetkým

Žiaci inovatívneho programu FinQ dosiahli po roku pilotného overovania rovnakú úroveň finančnej gramotnosti, bez ohľadu na to, či študujú na najúspešnejších školách alebo na bežných. 

Foto: FinQ

Bratislava 28.05.2021 (Skolske.sk/OTS)

Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy sa tak ukázal nielen ako inovatívny, ale najmä ako inkluzívny. Netradičný prístup získavania praktických zručností a odklon od memorovania vedomostí tak prináša reálne výsledky.
 
Finančná gramotnosť žiakov a študentov zapojených do inovatívneho vzdelávacieho programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne narastá. Potvrdili to výsledky po roku pilotného fungovania programu FinQ na školách.  Okrem zvyšovania finančnej kultúry a rozvoja kritického myslenia u detí sa program stal aj vyrovnávacím prvkom, ktorý stiera rozdiely medzi školami a žiakmi.
 
„Výsledky ukázali, že FinQ dokáže priviesť žiakov tých istých ročníkov na rovnakú úroveň, bez ohľadu na sociálne zázemie, či úroveň školy, ktorú navštevujú,“ zhodnotila Darina De Jaegher, autorka a hlavná expertka programu a dodala: „Žiaci najúspešnejších škôl mali na začiatku vyššiu úroveň finančnej gramotnosti v porovnaní so žiakmi z iných škôl, no tí urobili nesmierny progres a vysokú úroveň svojich rovesníkov dobehli. Program FinQ sa tak ukázal ako nielen veľmi moderný a inovatívny, ale najmä ako inkluzívny – vhodný pre akéhokoľvek žiaka bez ohľadu na jeho sociálne zázemie, či úroveň školy, ktorú navštevuje.“
 
Najväčší progres zaznamenali žiaci prvého stupňa základných škôl, zatiaľ čo žiaci druhého stupňa a gymnázií sa udržali na už dosiahnutej úrovni kompetencií. U mladších žiakov bol takisto zaznamenaný nárast motivácie učiť sa a vzdelávať sa novou formou aj napriek tomu, že program FinQ hodnotili ako náročný. Až 60 % opýtaných žiakov by chcelo v programe pokračovať tak ako doteraz a až 30 % by dokonca privítalo, aby bol program ešte o čosi náročnejší. Vyučovanie FinQ totiž neprebieha klasickým spôsobom, ale deti sa o financiách učia na reálnych príkladoch zo života v rámci hodín ako slovenský jazyk, matematika, dejepis, občianska náuka a iné.
 
Záleží nám na tom, aby mali žiaci prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti finančnej kultúry. Aby sme deťom dali šancu na úspech v živote, začať treba už na školách. Toto bol hlavný dôvod, prečo sme iniciovali vznik programu FinQ. Výsledky po roku pilotného fungovania ukazujú, že energia a čas, ktoré sme venovali vývoju FinQ stáli za to. Tešíme sa, že program FinQ je pripravený rozšíriť sa na ďalšie školy,“ povedal Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.
 
 
Kriticky myslieť sa memorovaním nedá naučiť
U žiakov zapojených do pilotného ročníka programu sa podstatne zlepšilo aj kritické a kontextové myslenie a rozvinula sa medzi nimi aktívna komunikácia. O témach financií sa rozprávajú aj mimo vyučovacích hodín so svojimi spolužiakmi a takmer 20 % žiakov sa o financiách rozpráva doma s rodičmi častejšie. Vďaka inovatívnosti programu sú tak deti na hodinách konfrontované s realitou a nabádané k tomu, aby nad otázkami rozmýšľali.
 
Schopnosti, na rozvoj ktorých je program FinQ zameraný - ako čítanie s porozumením, korektné argumentovanie, či overovanie hypotéz - sú nesmierne dôležité preto, aby sa človek dokázal orientovať v súčasných udalostiach, naučil sa, ktorým informáciám môže dôverovať, a aby sa vedel správne rozhodovať nielen v oblasti financií, ale aj zdravia, či politiky,“ ohodnotil program psychológ Jakub Šrol. „Ide preto o schopnosti, ktoré deťom nepomáhajú iba pri úspešnom absolvovaní ich školského vzdelania, ale ktoré budú schopné zužitkovať po celý zvyšok svojho života. Pritom práve tieto schopnosti sú často v tradičnej výučbe rozvíjané málo a aj výsledky medzinárodných porovnaní – ako testovanie PISA – naznačujú, že slovenskí stredoškoláci v týchto schopnostiach zaostávajú za mnohými inými rozvinutými krajinami.”  
 
Žiakom sa najviac páčili témy ako peniaze vo svete, či zostavovanie rodinného rozpočtu, ale aj jednoduché témy ako bankomat a platobné karty. „Deti veľmi zaujala téma bankomat, keďže niektorí si mysleli, že jednoducho prídu k bankomatu, poprosia o peniaze a tie peniaze tam proste dostanú,“ priblížila pani učiteľka Ľubomíra Čontošová, Základná škola Budimír.
 
Z prieskumu medzi rodičmi vyplynulo, že takmer 20 % detí sa začalo téme financií venovať aj mimo školy a majú tendenciu doma s rodičmi o téme peňazí diskutovať viac než pred zapojením do programu FinQ. Viacero žiakov pri prieskume avizovalo záujem venovať sa téme financií hlbšie, ako aj záujem študovať financie na vysokej škole.
 
Vzdelávali sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia
Program FinQ nebol novinkou len pre žiakov, ale v prvom rade pre pedagógov, ktorí absolvovali rozsiahle školenia a sami sa museli naučiť, akou formou majú žiakom podávať informácie. Práve to výrazne prispelo k naviazaniu užšej spolupráce medzi pedagógmi na školách, ktorí si navzájom pomáhali s prípravou materiálov a podkladov k výučbe. Pedagógovia kladne hodnotia najmä metodiku, ktorú autori programu zostavili a podľa ktorej počas roka postupovali. Napriek tomu, že  vznikala ešte pred pandémiou a teda nebola vytvorená prioritne pre online účely, boli pedagógovia schopní realizovať program a zabezpečiť  kvalitné podmienky pre zapojených žiakov. „Celé portfólio metodických listov a materiálov pre žiakov je skutočne na veľmi dobrej úrovni. Je vidno, že to robili ľudia, ktorí si dali predtým námahu a pozreli sa na školské vzdelávacie programy. Skutočne vytvorili zmysluplný materiál, ktorý je hotový pre učiteľa a ktorý vie priamo implementovať na vyučovacej hodine,“ vyjadrila sa pani učiteľka Edita Križanová, Stredná odborná škola veterinárna, Nitra.
 
Do pilotného ročníka programu FinQ bolo zapojených 25 základných, stredných odborných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Program obsiahol žiakov tried z rôznych ročníkov, či sociálneho zázemia a úrovne školy. Úroveň finančnej kultúry a gramotnosti sa merala na začiatku a na konci ročníka v pilotných a kontrolných triedach. Po úspešnom pilotnom ročníku pripravujú autori programu a Nadácia Slovenskej sporiteľne ďalší ročník. Záujem škôl z celého Slovenska bol enormný už pri pilotnom ročníku, kedy sa do programu prihlásilo takmer 200 škôl. Viac informácií o druhom ročníku bude zverejnených už čoskoro.

Záznam z panelovej diskusie:

FinQ – Inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy
Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančnú kultúru žiakov systémovo. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do vyučovacích predmetov bez navyšovania obsahu jednotlivých predmetov. Žiaci tak získavajú komplexné informácie o možnostiach využívania poznatkov získaných v programe FinQ vo všetkých aspektoch svojho života. Učiteľom pomáha viesť hodinu akčným prístupom a žiaci na vyučovaní dostanú priestor na rozvíjanie kritického a systémového myslenia. Zmyslom programu FinQ je, aby boli mladí ľudia v budúcnosti finančne zdatní, vedeli sa správať zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájali do ekonomického a spoločenského života. 
 
Program FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne sa na školách realizuje v súlade s filozofiou a snahou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a Národnej banky Slovenska skvalitniť finančné vzdelávanie na Slovensku.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]