Autor textu: Školské.sk
29.07.2019

Vyberte si, v auguste začínajú bezplatné školenia pre učiteľov

Sú pre učiteľky a riaditeľky MŠ a pre základné a špeciálne školy.

Foto: Raabe

Bratislava 29.07.2019 (Skolske.sk)

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje v auguste 2019 hneď dve série bezplatných školení – prvé pre pre učiteľky a riaditeľky materských škôl, druhé pre základné a špeciálne školy.

Bezplatné školenia sa budú konať v piatich mestách Slovenska – v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. Školenie pre materské školy začínajú v každom meste vždy o 8.30 hodine a trvajú 90 minút. Školenia pre základné a špeciálne školy sa budú konať od 11.00 do 12.30 hodiny.

Bezplatné školenia pre materské školy alebo Prírodovedná a astronomická gramotnosť – Viete, ako na to?

Materinky majú aj toto leto možnosť načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní prírodovednej a astronomickej gramotnosti detí – a to pomocou praktických ukážok.

Viete, ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole pred vstupom do základnej školy v súlade so ŠVP pre MŠ? Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovedných a astronomických schopností v budúcom období? Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivé súčasti oboch gramotností? Toto všetko bude tvoriť obsah augustových bezplatných školení.
​​​​​​​

Účastníci školení získajú:


☑ ukážky a námety, ako prakticky plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda podľa nového ŠVP pre materské školy,

☑ predstavenie možností rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách,

☑ návody, ako vytvoriť u detí základ a rozvíjať bádateľské aktivity vychádzajúce z výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (Inquiry-Based-Learning),

☑ námety na prácu s deťmi vo veku 4–6 rokov, ukážky využívania špecifických postupov podpory rozvíjania prírodovednej aj astronomickej gramotnosti.

Bezplatné školenia RAABE povedie Mgr. Zuzana Grmanová, ktorá už 28 rokov pracuje ako riaditeľka MŠ, posledné 4 roky ako zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. Materská škola, v ktorej pôsobí, spolupracuje s Trnavskou univerzitou v Trnave v oblasti náčuvovej praxi pre študentky VŠ, každoročne sa tak vzdelávacích aktivít z oblasti prírodovednej gramotnosti zúčastňujú aj študentky predškolskej pedagogiky. Lektorka pôsobila aj na MPC Trnava, kde externe lektorovala oblasť rozvoja grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných techník. V súčasnosti pracuje v materskej škole Spartakovská 5 a 6, Trnava, kde riadi dve elokované pracoviská s počtom 8 tried ako zástupkyňa riaditeľky pre MŠ. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a lektorovaniu knižných publikácií.
Bezplatné školenia pre materské školy organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v piatich mestách Slovenska: v Košiciach, v Poprade, v Banskej Bystrici, v Trenčíne v Bratislave – v termíne od 19. do 23. augusta 2019.
 
POČET MIEST V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH JE LIMITOVANÝ! VYBERTE SI TERMÍN VO VAŠOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES TU.
 

Bezplatné školenia pre základné a špeciálne školy alebo Viete, ako pomôcť žiakom s problémami pri učení?

pic
Foto: Raabe


Žiakov s poruchami učenia stále pribúda. Štátny vzdelávací program dal priestor tomu, aby sa v školách zaradil aj predmet Rozvíjanie špecifických funkcií – pre žiakov s rôznymi poruchami učenia. Učitelia sa však zavádzaniu tohto predmetu do rozvrhov vyhýbajú s odôvodnením, že im chýba metodická podpora na prácu. Po absolvovaní bezplatných školení s RAABE už viac nebude...´Účastníkom školení totiž RAABE ponúkne návody, ako rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole v súlade so vzdelávacím programom pre zdravotne znevýhodnené deti a tiež inšpirácie, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – konkrétne v slovenskom jazyku a matematike.

Tieto bezplatné školenia sú určené pre:

☑ učiteľov 1. stupňa základných škôl,
☑ učiteľov zo špeciálnych škôl,
☑ učiteľov nultého a prípravného ročníka v ZŠ,
☑ asistentov, špeciálnych pedagógov,
☑ odborných pedagogických zamestnancov CPPPaP a CŠPP.


Účastníkom školení ponúkneme námety na komplexné rozvíjanie špecifických funkcií, predstavíme im možnosti rozvíjania zručností žiakov so zameraním na predmet matematika a slovenský jazyk, lektorka prinesie ukážky pracovných listov pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia, aj návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov, a tiež námety na samostatnú prácu žiakov, ukážky využívania špecifických prvkov podpory rozvíjania ich špecifických funkcií.

Priblížila zameranie bezplatných školení pre základné a špeciálne školy Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Dodajme, že školenia pre základné a špeciálne školy povedie Mgr. Magdaléna Labudová, ktorá sa už viac ako 40 rokov venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Spracovala odborné posudky na knihy, pracovné listy a učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedla študentov pri diplomových prácach. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľka základnej školy, ktorá mala okrem klasických tried, zaintegrované kolektívy žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia. Samozrejme sa medzi nimi našli aj žiaci s ADD, ADHD. Škola organizovala semináre pre špeciálnych pedagógov. Systém práce školy bol vybraný ministerstvom školstva na porovnanie so školou s podobnou štruktúrou detí v Sydney. Bolo konštatované, že starostlivosť je veľmi podobná a je na vysokej úrovni. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na dôchodku a naďalej sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najviac deťom s Aspergerov syndrómom.

Bezplatné školenia pre základné a špeciálne školy organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v piatich mestách Slovenska: v Košiciach, v Poprade, v Banskej Bystrici, v Trenčíne v Bratislave – v termíne od 19. do 23. augusta 2019.
 
POČET MIEST V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH JE LIMITOVANÝ! VYBERTE SI TERMÍN VO VAŠOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES TU.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]