Autor textu: TASR
28.06.2019

Ak NR SR schváli povinné škôlky, obrátime sa na prezidentku a ústavný súd 

ZMOS využije všetky možnosti.

Foto:ZMOS

Bratislava 28.06.2019 (Skolske.sk)

 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k  povinným škôlkam od piatich rokov. Tento návrh zákona je podľa združenia v rozpore s Ústavou SR a ak bude schávalený, požiada prezidentku SR o jeho nepodpísanie a vrátenie Národnej rade SR. „V prípade jeho opätovného schválenia ZMOS využije všetky možnosti, aby o jeho platnosti rozhodol Ústavný súd SR,“ povedal predseda ZMOS-u Branislav Tréger. Pripomienky ZMOS-u podľa neho doposiaľ zostali nevyriešené, čo bude v prípade zavedenia novely do praxe spôsobovať mnohé vážne problémy. 

      V utorok (25. 6.) poslanci výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport svojím uznesením súhlasili s návrhom školského zákona poslancov NR SR Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa a odporučili Národnej rade SR návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. 

      „Tento legislatívny  proces pokračuje napriek upozorneniam a nesúhlasu ZMOS-u so spôsobom prijímania tak závažnej systémovej zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania v SR a to bez širokej odbornej diskusie, ktorá by odstránila alebo aspoň zmiernila závažné nedostatky predloženej úpravy,“ konštatuje Tréger.

      ZMOS vo svojich pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania uviedlo, že nesúhlasí, aby samospráve boli ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a  Európskou chartou miestnej samosprávy.

      O zapísaní a plnení povinnosti zákonného zástupcu zapísať dieťa, ktoré dovŕši päť rokov, na predprimárne vzdelávanie, rozhoduje podľa ZMOS-u v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa miesta bydliska zákonného zástupcu. Robí tak v mene štátu prostredníctvom správneho konania. „Táto povinnosť zákonného zástupcu je vynútiteľná a dokonca jej plnenie sa musí osvedčovať pri prijímaní na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,“ uvádza ZMOS v tlačovej správe. „Ide teda o jasné znaky preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktoré by malo byť financované rovnakým spôsobom, ako je financovanie základných škôl – normatívne financovanie na každé päťročné dieťa v materskej škole,“ dopĺňa. 

      ZMOS taktiež nesúhlasí, aby mestá a obce boli podľa zákona odvolacími orgánmi voči rozhodnutiam riaditeľov materských škôl. Tiež má ísť o výkon prenesených kompetencií podobne ako pri základných a stredných školách a v záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by podľa ZMOS-u mali byť odvolacími orgánmi v týchto prípadoch len tie mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi, teda zamestnávajú príslušných odborných zamestnancov. 

      Návrh zákona podľa ZMOS-u ukladá samosprávam povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít. „Predkladatelia dokonca vychádzajú z nízkeho predpokladu a uvádzajú, že bude potrebných asi 8000 miest v materských školách. Ak však v súčasnosti evidujeme približne 12.000 nevybavených žiadostí na umiestnenie detí do materských škôl a má pribudnúť ešte 8000 päťročných detí, tak po zavedení účinnosti zákona bude potrebných asi 20.000 miest v materských školách, ktoré mestá a obce nebudú vedieť zabezpečiť do 1. januára 2021,“ uviedli zástupcovia združenia. Podľa nich tak hrozí, že materské školy nebudú vedieť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí mladších ako päť rokov. 

      Okrem toho ZMOS nesúhlasí s navrhovanou povinnosťou samospráv materiálne a finančne vytvoriť podmienky na to, aby každá škôlka mala elektronickú schránku a overený elektronický podpis. „Samospráva na zabezpečenie tejto úlohy a taktiež na vzdelávanie všetkých riaditeliek materských škôl v oblasti správneho konania nemá finančné prostriedky,“ uzatvára ZMOS.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]