Autor textu: Eva Blaškovičová
13.01.2022

Ako sa učia deti v Španielsku?

Job-shadowing v Granade

Foto: logo Erasmus+

Nové Zámky 13.01.2022 (Skolske.sk)

Dvojročný projekt Erasmus+ s názvom Zdokonaľme sa spája Základnú školu G. Czuczora s vjm - Czuczor G. Alapiskola, Materskú školu - Óvoda P. Blahu, Základnú umeleckú školu a Gymnázium P. Pázmáňa s vjm - Pázmány Péter Gimnázium v Nových Zámkoch. Partneri identifikovali 5 vzdelávacích oblastí, v ktorých sa potrebujú zlepšiť a absolvovať kurzy rôzneho typu v zahraničí sa účelom zdokonalenia sa. V lete 2021 učitelia zo základnej školy, materskej školy a gymnázia absolvovali kurz Hejnyho matematiky v Českej republike, začiatkom decembra 2021 prebehla hospitácia v partnerskej škole v Španielsku. Správu o nej podáva jedna z účastníkov, Eva Blaškovičová. 

Jedným z cieľov konzorcia štyroch škôl z Nových Zámkov a 5-dňového vzdelávacieho pobytu v Španielsku v decembri 2021 bolo pozorovanie implementácie IKT (informačno-komunikačných technológií) do vyučovania v rôznych oblastiach a stupňoch vzdelávania. Konkrétne v mojom odbore išlo o sledovanie vyučovacích metód a využitia IKT technológií v oblasti umeleckého vzdelávania, predovšetkým hudobného.

pic
Foto: trieda v hostieteľskej škole

Vrámci vzdelávacej mobility som mala možnosť zúčastniť sa a pozorovať priebeh vyučovania v triedach od predškolského vzdelávania (materská škola) cez prvý a druhý stupeň základného štúdia až po stredoškolskú úroveň. Po príchode sme boli oboznámení s filozofiou a priebehom vzdelávania. Katolícka vzdelávacia inštitúcia pracuje, podľa vlastnej rétoriky, s 8-mimi inteligenciami, pomocou ktorých formujú svetonázor u svojich žiakov.

Samotné školské vzdelávanie prebieha od 6-teho roku veku – primárny stupeň zahŕňa 6 ročníkov, sekundárny stupeň 4 ročníky (ESO –  estudio secondo obligatorio), a nadstavbový stupeň („ballicher“) – 2 ročníky.
​​​​​​​
Žiaci absolvovaním 1. a 2. stupňa základného štúdia zároveň ukončia povinnú školskú dochádzku,
2 nadstavbové ročníky slúžia ako stredoškolská profilácia so získaním certifikátu – titulu bakalár (ekvivalent maturity), ale aj ako príprava na vysokoškolské vzdelanie. Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj integračná politika – v rámci ktorej začleňujú do kolektívu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Počet žiakov v triede je v priemere 25, pričom pedagóg má jedného asistenta – študenta pedagogického odboru na vysokej škole. Školský rok je rozdelený na 3 trimestre, počas ktorých žiaci získavajú vedomosti. Na konci každého trimestra prebieha týždňové skúšobné obdobie, za ktorým nasleduje týždeň prázdnin. 

pic
Foto: trieda na 1. stupni vzdelávania

Programom prvých dní pobytu boli hospitácie v triedach predškolského a primárneho školského vzdelávania. Predovšetkým predškolská výchova a štúdium v prvých 4. ročníkoch sú postavené na kooperatívnej výchove a učení, ktoré sa zameriava viac na skupinu, než na jednotlivca. Učebne sú priestorovo menej rozmerné, ich vnútorné usporiadanie sa upravuje interaktívne – podľa potrieb kognitívneho vzdelávania. V skúškovom období žiaci sedia v laviciach jednotlivo, preverovanie ich vedomostí prebieha formou testov. V primárnom vzdelávaní sú technika a technológie využívané ako výchovný prostriedok – pedagóg pracuje s tabletom a  interaktívnou tabuľou. Pedagógovia na tomto stupni využívajú digitálne platformy: Digital book, Classdojo, Alexia, Jamboard, Google classroom. Žiaci majú možnosť vidieť všetky podnety z pedagógovej obrazovky zrkadlené na veľkej ploche tabule: okrem úloh, zadaní a riešení majú možnosť získavať rôzne formy hodnotenia alebo podnetov v podobe symbolov, ktoré sa objavujú interaktívne pri ich jednotlivých avataroch. Komunikačné zručnosti deti postupne naberajú intuitívne, ale aj prostredníctvom multimediálnych workshopov, kde sa im priebežne predstavujú nástroje a ovládacie prvky ako príprava k používaniu iPadu na sekundárnom stupni štúdia.
​​​​​​​
Využitie IKT v hudobnom vyučovaní primárneho vzdelávania prebiehalo skupinovo, pre názorné vysvetlenie pojmov pedagógovia využívali klasickú tabuľu, ale aj interaktívne ukážky, na ktoré deti reagovali prevažne skupinovou aktivitou (tlieskanie rytmu, tanec, spev, pantomíma). Na škole sa vyučuje hra na flaute, klavíri, gitare a spev. Nebolo však povolené hrať na školských nástrojoch z dôvodu opatrení proti Covid_19, preto som nemohla autenticky pozorovať výuku hry na nástroj.

pic
Foto: učebňa hudobnej výchovy

Na sekundárnom stupni sa rozvíja kreatívne myslenie a autonómia. Samostatnosť a kritický zmysel formujú prostredníctvom interdisciplinárneho modulu PBL (problem-based learning), kde  sa žiaci učia pozorovaním, skúmaním, navrhovaním riešení a vyjadrovaním. Prezentácie prebiehajú formou doma pripravených projektov, ktoré žiaci jednotlivo prezentujú a následne kolektívne zhodnocujú, problémy riešia bez strachu z chýb, osvojujú si zmysel pre spoluprácu, ale získavajú aj nové poznatky. Takmer všetci žiaci vlastnia iPady, všetky učebnice existujú v digitálnej forme a teda domácu prípravu je potrebné vypracovať len v elektronickej forme.

V rámci hudobného vzdelávania pedagóg so žiakmi vyšších ročníkov nacvičuje úryvky svetoznámych diel:  C. Franck: Panis Angelicus, W. A. Mozart: Ave Verum, Klarinetový koncert- ľ. Časť, Wade: Adeste Fideles, v ktorých využívajú ambitus tónin C-dur, F-dur, G-dur v rámci 1,5 oktávy.
​​​​​​​
Niektorí zo žiakov individuálne v popoludňajších hodinách navštevujú Conservatorio de música. Pri nácvikoch sa pripájajú k skupine aj hrou na klarinete, husliach a violončele. Ukážky z kolektívnych vystúpení som mala možnosť vidieť na video-záznamoch z vystúpení.

pic
Foto: ihrisko na dvore školy

Škola sa na výmenný pobyt „job shadowing“ nijako špeciálne nepripravovala, práve naopak, ukázala nám odhalenú tvár „bežného“ vyučovacieho dňa. Vyučovací proces sme teda mali možnosť sledovať prirodzene, neštylizovane. Napriek hudobnej inteligencii – ako jednej z ťažiskových ideí školy, spôsob aj platforma vyučovania boli odlišné, než aplikuje základná umelecká škola v zmysle nášho vzdelávacieho systému.
​​​​​​​
Napriek nie celkom totožnému obsahu vzdelávania vysielajúcej a cieľovej inštitúcie som počas pobytu v Granade získala cenné informácie o využití IKT technológií predovšetkým v oblasti kolektívneho vyučovania, ale aj nové podnety v sociálnej, kultúrnej aj medziľudskej oblasti. Vďaka možnosti pozorovať moderné trendy, ale aj klasický prístup vo vzdelávaní, môžem zhodnotiť, že výchovno-vzdelávacie postupy mojej vysielajúcej inštitúcie sú na vysokej technickej, ale aj obsahovej úrovni.
Náš projekt job shadowing prebiehal súbežne s výmenným projektom študentov Erasmus + zo 6-tich krajín (Slovensko, Španielsko, Bulharsko, Portugalsko, Taliansko a Lotyšsko), v rámci ktorého hostiteľská inštitúcia pripravila 2 hodnotné poznávacie zájazdy do Cordoby a na hrad Alhambra.

pic
Foto: Účastníci exkurzie do Cordoby

Projekt Erasmus+/mobilita pedagogických zamestnancov ma motivoval k rozvíjaniu vlastných profesionálnych zručností, priniesol nové inšpirácie pri využití IKT technológií, ale aj posilnil dôveru a hrdosť na vzdelávací systém, v ktorom prebieha vyučovanie v umeleckom školstve na Slovensku, menovite v mojej vysielajúcej ZUŠ. Vytvorila som si nové kontakty a získala informácie o európskych mechanizmoch financovania projektov, vďaka čomu verím, že nastúpime cestu aktívnejšej medzinárodnej spolupráce, ale aj posilníme spoluprácu v rámci konzorcia štyroch vysielajúcich škôl. Svoje získané vedomosti a postrehy budem prezentovať kolegom v rámci kolektívnych stretnutí, ale aj prostredníctvom internetovej prezentácie, budem iniciovať  posilnenie úsilia mojej vysielajúcej inštitúcie  o internacionalizáciu svojich aktivít a zapojenie sa do nových medzinárodných projektov.

pic
Foto: účastníci job-shadowingu
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]