Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
13.07.2021

Nové poklady v múzeu

Výber z nových prírastkov a reštaurovaných predmetov 135 ročného múzea

Foto: Helena Rusnáková

Bratislava 13.07.2021 (Skolske.sk)

Jednou z aktuálnych výstav Podunajského múzea v Komárne je výstava Nové poklady v múzeu, na ktorej si návštevník má možnosť prezrieť múzejné artefakty - výber z novších prírastkov múzea a reštaurovaných predmetov za posledné roky. 

pic
Foto: Helena Rusnáková

Riaditeľ múzea, Ing. Jozef Csütörtöky, PhD. nám priblížil zberateľskú históriu múzea:

„Už aj múzeá založené v 19. storočí svoje zbierky rozvíjali predovšetkým darmi alebo nákupmi. Takto to bolo aj u nás, v Komárne: Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárno, založený v decembri 1886, už v prvom roku po založení získal darom 966 predmetov a z členských príspevkov zakúpili 8 archeologických nálezov. Už vtedy sa popri iných stovkách hodnotných predmetov do zbierky spolku dostal vzácny poklad našich historických zbierok – hviezdny glóbus Blaeua vyhotovený v r. 1603 v Amsterdame, ktorý daroval Armin Schnitz, komárňanský rabín.

Ďalší významný rozmach v rozvoji zbierok nastal v r. 1900 založením Muzeálneho spolku. Tento spolok sa nesústredil len na zhromaždenie rôznych historických a archeologických artefaktov, ale založením prírodovedných, etnografických a výtvarných zbierok významne prispel k obohateniu zbierkového fondu múzea.

Od založenia múzea až po súčasnosť sa mnohokrát zmenila jeho zberná oblasť. V r. 1886-1918 zbernou oblasťou múzea bola Komárňanská župa, ktorá sa po vzniku ČSR zúžila na okres Komárno. Od r. 1970 zriaďovateľom múzea bol Zs KNV v Bratislave a zberná oblasť bola rozšírená aj na susedné okresy. Od r. 1991 do r. 2007 naše múzeum plnilo úlohy nielen regionálneho múzea, ale získalo aj celoslovenskú pôsobnosť so špecializáciou na dokumentáciu maďarskej národnostnej kultúry na Slovensku. Od r. 2008 sa opäť zmenila jeho zberná oblasť: etnografické a historické predmety zhromažďujeme z územia NSK, archeologické nálezy zbierame na území okr. Komárno a prírodovedné výskumy môžeme realizovať v okr. Komárno a Nové Zámky.

Od r. 1970 nastal rozsiahly personálny rozvoj múzea, jeho jednotlivé zbierky boli pridelené kustódom – muzeológom. Na všetkých odborných úsekoch bola zahájená systematická vedecko-výskumná činnosť, výsledkom ktorej bolo okrem štúdií či výstav aj to, že zbierkový fond bol obohatený nielen nákupom alebo darmi, ale tisíce kusov prírastkov získalo múzeum aj vlastným výskumom, najmä na úseku archeológie a prírodných vied. 

Od začiatku rokov 2000 boli naše zbierky obohatené najmä darmi a vlastným zberom, nakoľko nová vyhláška ministerstva financií umožnila akvizície múzeám len z kapitálových finančných zdrojov, ktoré musia byť vopred schválené Zastupiteľstvom NSK, čo nám často sťažovalo získavanie cenných predmetov do zbierok múzea. Avšak situácia sa zlepšila od r. 2018, odkedy múzeá a galérie NSK dostávajú účelovú kapitálovú dotáciu na akvizície zbierok vo výške 5 tis. € a na reštaurovanie tiež 5 tis. €/rok. Vďaka týmto zmenám, na výstave prezentujeme výber z našich prírastkov za posledné roky, ktoré sme získali nielen darom či vlastným zberom, ale aj selektívnou nákupnou činnosťou.
​​​​​​​
V posledných desaťročiach sa významne obohatili jednotlivé zbierky múzea. Napr. môžem uviesť niekoľko údajov: v r. 1995 sme v zbierkovom fonde evidovali 127 863 ks, do roku 2011 sa zbierky rozrástli o 9000 ks, avšak nárast v poslednom desaťročí bol ešte dvakrát vyšší a zbierky múzea boli obohatené o 18602 ks predmetov. Koncom minulého roka zbierkový fond múzea tvorilo celkom 155 572 ks predmetov. Asi aj z tohto krátkeho prehľadu je dosť zrejmé, že umiestnenie tohto obrovského zbierkového fondu si vyžaduje značné priestory, preto všetky naše depozitáre v štyroch budovách sú už plné.

Okrem akvizičnej činnosti je organickou, neoddeliteľnou súčasťou múzejnej činnosti aj ochrana zbierok. Vďaka odbornej práci reštaurátorov a konzervátorov sú ošetrené predmety ako znovuzrodené a zároveň je takto zabezpečené ich zachovanie aj pre budúce generácie. Keby som mal teraz vymenovať len tie predmety, ktoré boli odborne ošetrené za posledných desať rokov, ten zoznam by bol príliš dlhý, nakoľko ročne sa reštaurátorsky alebo konzervátorsky ošetrí viac ako 100 ks zbierkových predmetov. Ale predsa len spomeniem niekoľko najvýznamnejších predmetov: veľká vodohospodárska mapa Uhorska z r. 1887, hviezdny glóbus z r. 1603, olejomaľby pre novú obrazáreň múzea, komárňanské maľované truhlice, mortuáriá, cechové listiny, zástava nemeckej meštianskej milície z r. 1810 a mnohé iné.“

Na výstave si návštevník môže pozrieť len výber z novších prírastkov a reštaurovaných predmetov za posledné roky. Tento výber zostavili kustódi jednotlivých zbierok: archeológia Marek Gere a András Csuthy, etnológia Anna Sipos a Ida Gaálová, botanika Csilla Dorotovičová, zoológia Veronika Bucz, výtvarné zbierky Tímea Szabó Csekei, historické zbierky Vilmos Galo a Péter Vanya.

pic
Foto: Helena Rusnáková

Túto zaujímavú výstavu, poskytujúcu návštevníkom pohľad do múzejných zbierok a múzejnej práce, si môžeme pozrieť do 28. augusta 2021 v hlavnej budove Podunajského múzea, Kultúrnom paláci.

pic
Foto: Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
Napíšte nám [email protected]